02-987-3528asworld@windowslive.com

เราพร้อมบริการคุณ ด้วยทีมงานที่มีความรู้ความชำนาญ

AS WORLD เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มของทีมงานวิศวกร สถาปนิก มัณฑนากร นักบริหาร และช่างฝีมือที่มีความรู้ ความชำนาญ และพร้อมที่จะตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า ด้วยผลงานที่ดี และมีประสิทธิภาพมากที่สุด

Interior Design & Decoration

construction

Engineering Systems

Interior Design & Decoration

งานออกแบบ และ ตกแต่งภายใน

AS WORLD เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มของทีมงานวิศวกร สถาปนิก มัณฑนากร นักบริหาร และช่างฝีมือที่มีความรู้ ความชำนาญ และพร้อมที่จะตอบสนองทุกความต้องการ ของลูกค้า ด้วยผลงานที่ดี และมีประสิทธิภาพมากที่สุด สถาปนิก มัณฑนากร นักบริหาร และช่างฝีมือที่มีความรู้ ความชำนาญ และพร้อมที่จะตอบสนองทุกความต้องการ

Construction

งานโครงสร้าง และงานก่อสร้าง

AS WORLD เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มของทีมงานวิศวกร สถาปนิก มัณฑนากร นักบริหาร และช่างฝีมือที่มีความรู้ ความชำนาญ และพร้อมที่จะตอบสนองทุกความต้องการ ของลูกค้า ด้วยผลงานที่ดี และมีประสิทธิภาพมากที่สุด สถาปนิก มัณฑนากร นักบริหาร และช่างฝีมือที่มีความรู้ ความชำนาญ และพร้อมที่จะตอบสนองทุกความต้องการ

Engineering Systems

งานวางระบบ และงานทางวิศวกรรม

AS WORLD เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มของทีมงานวิศวกร สถาปนิก มัณฑนากร นักบริหาร และช่างฝีมือที่มีความรู้ ความชำนาญ และพร้อมที่จะตอบสนองทุกความต้องการ ของลูกค้า ด้วยผลงานที่ดี และมีประสิทธิภาพมากที่สุด สถาปนิก มัณฑนากร นักบริหาร และช่างฝีมือที่มีความรู้ ความชำนาญ และพร้อมที่จะตอบสนองทุกความต้องการ